หน้าแรก » ค่านิยมและหลักการ

ค่านิยมและหลักการ

แชร์หน้านี้ Line

ค่านิยม

คุณธรรมและจริยธรรม

             เราสัญญากับลูกค้าว่าเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมส่งมอบ และ ดูแลบริการหลังการขายและสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า

โอกาส

             เราสัญญาว่าเราจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและจะให้โอกาสกับคนในท้องถิ่นได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่และสร้างรายได้ให้กับชุมชน  และเราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในสร้างการทำงานเป็นทีมและฝึกอบรมบุคลากรของเราเพื่อเห็นคุณค่าของประโยชน์ของสังคม รวมทั้งการเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน  เพราะเราเชื่อว่าพนักงานของเราเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของโรงงาน

ชุมชน

             เรามุ่งมั่นที่จะไม่เพียงแต่เน้นสภาพแวดล้อมรอบชุมชนของโรงงานของเรา แต่ยังรวมถึงชุมชนทั้งหมดของประเทศ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย น่าอยู่ และลดการสร้างมลพิษให้กับสังคม นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนท้องถิ่น เราอุทิศตนเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเสริมสร้างความพยายามทางวัฒนธรรมและการศึกษาอีกด้วย ดั่งเช่นกิจกรรม CSR ของทางบริษัท

หลักการ

วัตถุประสงค์

             บริษัท บี.พี. 15 จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในการสร้างพลังงานทางเลือกซึ่งเกิดจากนำเศษไม้หรือวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้มาใช้แปรรูปเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งผลผลิตที่ได้จะเป็น wood pellet หรือ wood chip เพื่อใช้ทดแทน น้ำมันดิบและ ก๊าซธรรมชาติ  ที่ในปัจจุบันมีน้อยลงไปทุกขณะ นอกจากนี้ยังช่วยในการลดภาวะโลกร้อน และการปล่อยภาวะเรือนกระจกอีกด้วย เพราะเชื้อเพลิงเหล่านี้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่า ซึ่งบริษัทมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธุรกิจของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดวิกฤตการณ์ของพลังงานสำรองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมร่วมกับชุมชนให้ส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง โดยการส่งเสริมการปลูกไม้ทดแทน ในพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าหรือพื้นที่ที่ไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการคืนสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับชุมชนและโลกใบนี้อีกด้วย

ความรับผิดชอบ

             เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินการธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการพึ่งพาชุมชน เราจึงต้องมีความใส่ใจกับชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยได้สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

             1. การจัดการโรงงานให้มีเป้าหมายในการดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม

             2. การสนับสนุนการทำงานร่วมกับชาวบ้านและ ชุมชน เช่น การปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าหรือพื้นที่ที่ไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงพัฒนาวัตถุดิบที่เหลือจากภาคเกษตรในพื้นที่ เพื่อแปรรูป/จำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

             บริษัท บี.พี. 15 จำกัด ได้นำแนวคิดการสร้าง ความยั่งยืนขององค์กร (corporate sustainability) เป็นกระบวนทัศน์ที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งองค์กรจะต้องไม่เน้นถึงการเติบโตและผลกำไร (corporate growth and profitability) ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญแต่อย่างเดียว  แต่จะต้องดำเนินธุรกิจให้ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย (sustainable development) เช่น การรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility) โดยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงในด้านเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนา การส่งเสริมและกระจายรายได้ และมีส่วนในการรับผิดชอบให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ความน่าเชื่อถือ

             บริษัท บี.พี. 15 จำกัด มีความพร้อมในการผลิตเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์อย่างมาก ซึ่งบริษัทเรามีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยทางเราตั้งใจ สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ สร้างการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความเชื่อใจ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการใช้สินค้า และมีความต้องการกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอีก